EXECUTIVES


Chairman and CEO, Representative Director: Motoi Oyama
President and COO, Representative Director: Yasuhito Hirota
Director:
Hokuto Nakano
Tsuyoshi Nishiwaki
Naoki Matsushita
Shinji Senda
Ryoji Shoda
External Director: Katsuro Tanaka
Takeshi Hanai
Hitoshi Kashiwaki
Kazuo Sumi
Executive Officer:
Tomoki Yanagisawa
Megumi Ohta
Mitsuyuki Tominaga
Koji Hayashi
Kenichi Harano
Norio Takaoka
Manabu Kuramoto
Gary Fukumoto
Paul Miles
Hilda Chan
Takaaki Kondo
Alistair Cameron
Junji Kobayashi
Atsushi Takatsuki
Koichiro Kodama
Audit & Supervisory Board Member:
Tadashi Inoue
Keiji Miyakawa
Audit & Supervisory Board Member(External):
Hideaki Mihara
Miwa Suto