EXECUTIVES


Chairman and CEO, Representative Director: Motoi Oyama
President and COO, Representative Director: Yasuhito Hirota
Outside Director: Hitoshi Kashiwaki
Kazuo Sumi
Makiko Yamamoto
Director (Audit and Supervisory Committee Member) Noriatsu Yoshimi
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Miwa Suto
Yasushi Yokoi
Managing Executive Officer
Hokuto Nakano
Tsuyoshi Nishiwaki
Naoki Matsushita
Shinji Senda
Ryoji Shoda
Mitsuyuki Tominaga
Koichiro Kodama
Executive Officer:
Norio Takaoka
Manabu Kuramoto
Atsushi Takatsuki
Yoshiyuki Murakami
Kenichi Harano
Tomoko Koda
Takaaki Kondo
Yotaro Taguchi
Masaaki Koizumi
Koji Hayashi
Akihiko Sadaka
Takeshi Horikomi
Junji Kobayashi
Unbehaun Carsten
Hilda Chan