EXECUTIVES


Chairman and CEO, Representative Director: Motoi Oyama
President and COO, Representative Director: Yasuhito Hirota
Director:
Hokuto Nakano
Tsuyoshi Nishiwaki
Naoki Matsushita
Shinji Senda
Ryoji Shoda
External Director: Katsuro Tanaka
Takeshi Hanai
Hitoshi Kashiwaki
Kazuo Sumi
Executive Officer:
Tomoki Yanagisawa
Megumi Ohta
Mitsuyuki Tominaga
Koji Hayashi
Kenichi Harano
Norio Takaoka
Manabu Kuramoto
Gary Fukumoto
Hilda Chan
Takaaki Kondo
Alistair Cameron
Junji Kobayashi
Atsushi Takatsuki
Koichiro Kodama
Audit & Supervisory Board Member:
Tadashi Inoue
Keiji Miyakawa
Audit & Supervisory Board Member(External):
Hideaki Mihara
Miwa Suto