EXECUTIVES

Chairman and CEO, Representative Director: Motoi Oyama
President and COO, Representative Director: Yasuhito Hirota
Director:
Hokuto Nakano
Manabu Nishimae
Tsuyoshi Nishiwaki
Naoki Matsushita
External Director: Katsuro Tanaka
Takeshi Hanai
Hitoshi Kashiwaki
Kazuo Sumi
Executive Officer:
Megumi Ohta
Koji Hayashi
Paul Miles
Shinji Senda
Manabu Kuramoto
Norio Takaoka
Kenichi Harano
Ryoji Shoda
Gary Fukumoto
Tomoki Yanagisawa
Mitsuyuki Tominaga
Hilda Chan
Takaaki Kondo
Atsushi Takatsuki
Alistair Cameron
Gene McCarthy
Junji Kobayashi
Audit & Supervisory Board Member:
Tadashi Inoue
Keiji Miyakawa
Audit & Supervisory Board Member(External):
Hideaki Mihara
Miwa Suto